ราคากลาง จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียยรติคุณ โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
6000000
ราคากลาง: 
284,459.50
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่ จำกัด
251,343.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่ จำกัด
251,343.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 17, 2558