ราคากลาง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
2000000
ราคากลาง: 
535,680.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาหมายเหตุ
บริษัทโลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด
530000
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด
530,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 21, 2558