ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 10 คัน

วันที่ประกาศ: 
23/08/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
150,384,640.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: