ราคากลาง ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน จำนวน 3 คัน)

วันที่ประกาศ: 
06/03/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
240,800.00 บาท