ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

วันที่ประกาศ: 
14/03/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
ราคากลาง: 
60,092.72 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: