ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีที

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีตกลง
วงเงินงบประมาณ: 
18000000
ราคากลาง: 
17,548,976.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17,500,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17,500,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 26, 2557