ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5

วันที่ประกาศ: 
06/02/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
795,172.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: