รอรถเมล์สาย 140 นานมากในช่วงเวลาประมาณ 1-2 ทุ่ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 140 นานมากเข้าใจเรื่องปัญหาการจราจร แต่ทราบว่าไม่คิดจะแก้ปัญหาหรือค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 140 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ