รอรถประจำทางสาย 68 นานเกิน 50 นาที

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขออนุญาตสอบถามการเดินรถสาย 68 จากอู่แสมดำไปยังบางลำพู ได้รอรถที่ป้ายบางปะแก้ว เป็นเวลานานกว่า 50 นาที จึงขอสอบถามว่าเป็นเพราะจำนวนรถลดลงหรืออย่างไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ