รอรถนานกว่า 1 ชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย 178 , 191 จากลาดพร้าว 62 จะไปศาลอาญา ถ.รัชดาฯ ตั้งแต่ 16:30 - 17:41 น. ก็ยังไม่มา ขสมก.ทรมานผู้ใช้บริการเก่งดีแท้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ