รอรถช้ามากสาย​ 168, 113,58

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถนานมากกว่าจะมาสักคันโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น​ที่ตนต้องเดินทางไปทำงาน​ อยากให้เพิ่มรอบการเดินรถให้ถี่มากขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 58,113,168 ที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ