รถ 102

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ ตอน 7.00 รถมาต่อเนื่องดี ขอให้รักษาระับนี้ไว้

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเพื่อรักษามาตรฐานการปล่อยรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ