รถเมล์ 102 ปิดไฟบนรถ ตอนทุ่มนึง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อาจทำให้เกิด มิจฉาชีพได้ มือมาก ตอนนี้ บนทางด่วนดเงย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป( ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)