รถเมล์ สาย 84 เลขทะเบียน 12-0101

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เดินทางด้วยรถเมล์ สาย 84 เลขทะเบียน 12-0101 เป็นผู้สูงอายุ กำลังก้าวลง แต่รถออกไปก่อนทำให้เกิดอุบัติเหต ล้มลงกับพื้นฟุตบาท

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 84 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายเเละให้จอดรถให้สนิทดูผู้โดยสารขึ้นลงให้เรียบร้อยเเล้วค่อยนำรถออก หากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ