รถเมล์สาย93 ขาดช่วงรอนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
โดยปกติดิฉันใช้บริการรถเมล์สาย93 เป็นประจำ แต่ช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านสาย93มีปัญหารถขาดช่วงรอเป็นชั่วโมงตลอด เคยมีวันนึงรอรถตั้งแต่5ทุ่มยันเทีายงก็ยังไม่มีรถ ประกอบกับช่วงนี้เห็นสาย93กบ่ยเป็นรถเสริมบางกะปิ บ่อย๐ อยากให้เพิ่มจำนวนรถให้มากกว่านี้ หรือไม่ก็ปิดอู่หรือยกเลิกสาย93ไปเลยค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนานๆ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ