รถเมล์สาย45 ไม่จอดรับที่แยกบางนา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถทะเบียน 11-8425(3-40191) ขับผ่านป้ายแยกบางนาอย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่ ผู้โดยสารโบกรถแล้ว ไม่จอด วันที่20ธค เวลา 6.25

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ