รถเมล์สาย 81 ไม่ปิดประตูเป็นอันตรายและไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการแย่มาก ๆ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. ได้รับเรื่องร้องเรียนสาร 81 ไม่ปิดประตู ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารที่ขึ้น-ลง รถได้ และไม่มีมารยาท ต้องขอรบกวนท่านผู้โดยสารถ้าพบเหตุการณ์เช่นนี้อีกช่วยแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ และ วัน ดือน ปี มาด้วย เพื่อหาตัวผูู้ประจำรถที่กระทำผิดมาลงโทษ ต่อไปได้ (สาย 81 มีผู้ประกอบการ 2 ราย) และขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. ได้รับเรื่องร้องเรียนสาร 81 ไม่ปิดประตู ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารที่ขึ้น-ลง รถได้ และไม่มีมารยาท ต้องขอรบกวนท่านผู้โดยสารถ้าพบเหตุการณ์เช่นนี้อีกช่วยแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ และ วัน ดือน ปี มาด้วย เพื่อหาตัวผูู้ประจำรถที่กระทำผิดมาลงโทษ ต่อไปได้ (สาย 81 มีผู้ประกอบการ 2 ราย) และขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา จึงเรียนมาเพื่อทราบ