รถเมล์สาย 525,526

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรปรับเพิ่มจำนวนรถที่ออกวิ่ง เมื่อเปรียบเทียบ กับรถสายอื่น ถึงแม้ว่าอุปทานบางช่วงอาจจะขาดไป แต่อุปทานในช่วงเช้าและเย็นยังมีมาก รถมีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องรอรถเป็นเวลานาน โปรดพิจารณาด้วย ด้วยความเคารพ