รถเมล์สาย 46 ทะเบียน 4677 จอดไม่ตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 46 ทะเบียน 4677 จอดไม่ตรงป้าย คนลงไม่ตรงป้าย คนที่จะขึ้นอยู่ตรงป้ายรถเมล์ก็ไม่จอด

เรียนคุณ Mo ขสมก. ได้รับเรืีองร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้กำชับ อบรม พนักงานประจำรถโดยสารสาย ปอ. 14-26ทะเบียน 15-4677 ให้ตระหนักถึงหน้าที่การให้บริการที่ดี และให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ตามกฏระเบียบข้อบังคับฯ หากตรวจพบข้อร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวอีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.