รถเมล์สาย 43

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนรถ และปรับให้เป็นรถปรับอากาศได้แล้ว เพราะระยะทางไกลและรถเก่ามาก

คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ