รถเมล์สาย 4 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 4 (11-9731 4-40406) ไม่จอดรับผู้โดยสาร ณ ป้ายรถเมล์ โดยมีผู้โดยสารคนหนึ่งกำลังวิ่งมาที่ป้ายรถเมล์ในระยะที่คนขับและกระเป๋ารถเมล์สามารถมองเห็นได้ โดยวิ่งมาขณะที่รถกำลังติดอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ผู้โดยสารวิ่งมาถึงตัวรถเมล์แล้วแต่คนขับขับออกจากป้ายรถเมล์อย่างรวมเร็วจนผู้โดยสารไม่สามรถขึ้นรถได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเดินรถกับองค์การ อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะลงโทษสถานหนักตามระเบียบต่อไป