รถเมล์สาย 111 ฝั่งธน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ให้บริการลูกค้าแย่มากพูดจาไม่เพราะปกติผมก็ไม่ได้ขึ้นหรอกครับครั้งนี้ครั้งแรกที่ขึ้นรถเมล์สายนี้แล้วคงจะเป็นครั้งเดียว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ