รถเมล์สาย หนึ่ง สอง สาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 123 จัดรอบเวลายังไงคะ รอตั่งแต่6:00จน7:00 ไม่มีผ่านมาสักคัน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องร้องเรียนรถประจำทางขาดระยะนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ