รถเมล์ครีมแดงสาย75ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายหน้ารร ขจรโรจน์ั่งมัธยม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวาน27กพและวันี้28กพ เวลาเดียวกันประมาณเที่ยงวัน รถเมล์ครีมแดงส่ย75ไม่รับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์หน้า รร ขจรโรจน์ฝ่ายมัธยม เลยมีข้อสงสัยว่า 1 ป้ายนี้ยกเลิกหรือไม่ 2 ป้ายนี้จอดเฉพาะสาย21หรือไม่ 3 ป้ายนี้สาย75จอดป้ายนี้เฉพาะบางช่วงเวลาหรือไม่ หากเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อนี้ ควรติดป้ายประกาศแจ้งอย่างชัดเจนเพื่อประโยฃน์ต่อสาธารณฃนครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 75 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้ายทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ