รถเมลสาย76วิ่งแข่งกัน ไม่รับผุ้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วัน่ที่13กพเวลา0740น รถเมลแอรสีขาวสาย76จำนวนสองคัน วิ่งแข่งกัน ไม่รับผุ้โดยสารบริ้วณรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ไปสาธร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ