รถสาย 77 ขาดระยะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถสาย 77 ที่อนุสาวรียื เพื่อจะไปหมอชิตนานมากกว่า 30นาที อยากให้เพิ่มรถเข้าหมอชิตมากกว่านี้

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)