รถสาย 72 ธรรมดา ขสมก. เช้า เย็น วิ่งแค่ อู่คลองเตย ไป วัดภาษี แล้ววิ่งกลับเลย วิ่งเพียง 15 ป้ายรถเท่านั้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 72 ธรรมดา ขสมก. เช้า เย็น วิ่งแค่ อู่คลองเตย ไป วัดภาษี แล้ววิ่งกลับเลย วิ่งเพียง 15 ป้ายรถเท่านั้น รถสาย 72 มีจำนวนน้อย และวิ่งสั้นมากๆ ในช่วงเช้า เย็น ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเสียเงินมาก และเสียเวลาต่อรถ ในชั่วโมงเร่งด่วนนาน กรุณาแก้ไขปรับปรุงด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ