รถสาย 50 รอ 2 ชั่วโมงถ้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขนาดรอยุต้นๆสาย ไม่อยากวิ่งเลิกไปก็ได้ ให้คนอื่นเค้าทำแทนเถอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ