รถสาย 191 จอดเลยป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 191 ทะเบียนรถ 11-8085 จอดเลยป้าย จงใจจอดหน้าเสาเพื่อให้คนขึ้นลงไม่สะดวก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)