รถล่าช้า ไม่ออกตามเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถสาย70 ประชานิเวศน์ 3 -​ สนามหลวง สาย70 ทางด่วน รอบ 06.00 น. ถึงเวลาที่รถต้อองออก แต่ไม่มีรถอยู่ที่ท่าสักคัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ