รถปอสีฟ้า 145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สีฟ้าปอ145 ขึ้นจากป้ายคอนโดไลรัชดาลาดพร้าว มาที่ป้ายธ.ทหารไทย เก็บค่าโดยสาร 20 บาท และขึ้นจากป้ายคอนโดไลรัชดาลาดพร้าว มาที่ป้ายสวนจตุจักร เก็บค่าโดยสาร 20 บาท เช็คจาก google map ระยะทางถึงสวนจตุจักรประมาณ 3.7 กม. ไม่ถึง4กม. จากตารางค่าโดยสาร 4กม.แรก คิด15บาท ตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศสาย 145 (สีฟ้าใหม่) จากป้ายคอนโดไลรัชดาลาดพร้าว ไปลงป้ายธ.ทหารไทยราคา 20 บาท และราคาค่าโดยสารจากป้ายคอนโดไลรัชดาลาดพร้าวไปลงป้ายสวนจตุจักร ราคา 20 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ