รถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
4622400
วันที่รับเอกสาร: 
28/04/2565 - 10/05/2565
วันที่ยื่นซอง: 
11/05/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/05/2565
ราคากลาง: 
4,622,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, เมษายน 28, 2565