ยกเลิก ประกวดราคา ขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
0
วันที่รับเอกสาร: 
18/03/2559 - 28/03/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/04/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/04/2559
ราคากลาง: 
16.17
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิก ประกวดราคาขายน้ำมันเครื่องใช้แล้วตามประกาศองค์การเลขที่ 05/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองราคา
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 7, 2559