ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561

เลขที่ประกาศ: 
สก.150/2562 ลว.10 ก.ค.2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
15/07/2562