ยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากองค์การยังมิได้รับมอบพื้นที่ จึงไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ ประกอบกับบริษัทขอยกเลิกการประกวดราคาและขอรับหลักประกันซองคืน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 27, 2560