มารยาทของคนเก็บค่าโดยสารรถสาย524

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรมีการอบรมมารยาทพื้นฐานให้แก่พนังงานเก็บค่าโดยสารสาย524 เนื่องจากไม่ใส่ในการบริการ ทอนเงินแล้วเงินตกพื้น ไม่ช่วยเก็บให้ด้วย พูดมาแค่ "โทษ" มารยาทแบบนี้ควรต้องแก้ไขปรับปรุงนะคะ ขึ้นรถที่จตุจักร เวลา17.58 น.

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 524 พกส.ไม่ช่วยเก็บสตางค์ที่หล่นนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ