พรักงานก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 515 เลขรถ 6-56066 เวลา 8.05 น. พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการไม่สุภาพ ใช้น้ำเสียงที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการ พูดห้วน และพยายามดึงกระชากผู้โดยสารที่ยืน ให้ย้ายที่ยืนโดยไม่คำถึงความแออัดในบริเวณตัวรถ ขอให้พิจารณาตักเตือนและอบรมใหม่ด้วย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ