พนักงานไม่ให้ส่วนลดค่าโดยสารผู้สูงอายุ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถ ปอ. 23 หมายเลข 3-70392 ที่เทเวศร์ จะไป สำโรง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้สิทธิผู้สูงอายุ ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม พนักงานบบอกว่า บัตรใช้ไม่ได้ และหักเงินค่าโดยสารไป 27 บาท เต็มจำนวนไม่ให้ส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุ ขอทราบว่า ปัจจุบันได้ยกเลิกสิทธินี้ไปแล้ว หรือว่าเครื่องอ่านบัตรมีปัญหาทำให้คิดค่าโดยสารโดยมีส่วนลดไม่ได้ หรือเป็นความบกพร่องของพนักงาน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ