พนักงานเก็บเงินไม่บอกยอดเงินคงเหลือในบัตร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บเงินไม่บอกยอดเงินคงเหลือในบัตร และบอกกับผู้โดยสารว่า ไม่ได้ดู ซึ่งผู้โดยสารเองก็ไม่รู้ยอดเงินคงเหลือที่จะใช้ในครั้งถัดไป และก็ไม้รู้จะดูตรงไหนด้วย รถเมล์138 16-1284 ขึ้นจากกม.9 เวลาประมาณ 07.30

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานมาอบรมและตักเตือนให้แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัตรให้ผู้โดยสารทราบทุกครั้ง หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ