พนักงานเก็บเงินประจำรถ สาย 205 ป้ายทะเบียน 12-5552 มีพฤติกรรมยอดแย่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บเงินประจำรถ สาย 205 ป้ายทะเบียน 12-5552 (เลขข้างรถ 4-44159) ไม่มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ให้บริการ จากพฤติการยอดแย่ในการให้บริการ จากประสบการณ์ของผู้ให้คำติชมเอง โดยพนักงานคนนี้พูดจากในลักษณะแสดงความไม่พอใจต่อผู้ให้คำติชม และพูดจาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรมีในตัวผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยเลยวัยกลางคนไปแล้ว พฤติกรรมที่ได้กระทำเป็นปกตินิสัยต่อผู้ร่วมเคหสถาน ไม่ควรนำติดตัวมาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ที่สำคัญผู้โดยสารทุกคนต่างก็ชำระค่าโดยสารด้วยกันทั้งสิ้น จึงไม่ควรจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ไม่ว่าผู้โดยสารจะเป็นเพศใด เชื้อชาติใด หรือสถานะใดในสังคม ซึ่งพนักงานคนนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนั้นด้วย “All forms of discrimination should cease” ขอความกรุณาต้นสังกัดได้ตักเตือนและตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานคนดังกล่าวด้วย หรืออาจะถึงเวลาที่ให้พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่ามาทำหน้าที่ตรงนี้แทน และให้พนักงานอาวุโสที่มีพฤติกรรมยอดแย่อย่างพนักงานคนนี้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ ขอความกรุณาตรวจสอบ ขอขอบคุณ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)