พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร รถประจำทางสาย 503 หมายเลขอ้างอิง 13-0959 / 1-45074 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ออกจากอู่สนามหลวงเวลาประมาณ 17.30 น. พนักงานเก็บค่าโดยสารผู้หญิงสูงวัย ใช้น้ำเสียงและท่าทางที่ไม่สุภาพ โดย "ไล่" ให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งจากที่นั่งของพระสงฆ์ที่ว่างอยู่ และ "ว่าง" ตลอดทางที่ผู้โดยสารเดินทาง โดยใช้น้ำเสียงเหมือนไล่ "สุนัข" ซึ่งสร้างความไม่น่าพอใจต่อผู้ที่รับฟังมากๆ และพนักงานยังต่อว่าผู้โดยสารเพิ่มเติม แม้จะไม่ต่อว่าต่อหน้า แต่เป็นการพูดกระทบกระทั่ง กรุณาติดต่อกลับ และแก้ไขปัญหาโดยทันที่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ