พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการไม่สุภาพ สาย 76 เวลา 8.40 น. แถวสีลม ยื่นเงินทอนให้ลูกค้าอย่างไม่เต็มใจ คุณจะไปโกรธ เกลียดใครมา ชั้นไม่รู้ แต่ไม่ควรมาแสดงกริยาไพร่กับ ผดส. ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าและผู้มีพระคุณ ถ เงินเดือนพวกคุณก้อมาจากรายได้ของการเสียค่าบริการของพวกเรา ปชช. ควรอบรมบ่มนิสัยการให้บริการและคสรมีธรรมาภิบาลในใจด้วย เป็นพนักงานของรัฐอย่าประพฤติตนให้คนติฉิน สวมเครื่องแบบราชการก้อควรสำนึกว่าปฏิบัติงานเพื่อ ปชช. ของในหลวง

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ