ผู้บริหารระดับสูง

ภาพนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว (รักษาการในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์ (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
รูปนางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา
รูปนายสมควร  นาสนม
นายสมควร นาสนม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
รูปนายสาคร  รุ่งสวัสดิ์
นายสาคร รุ่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ