ผู้บริหารระดับสูง

ภาพนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว (รักษาการในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์ (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายสมควร  นาสนม
นายสมควร นาสนม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
รูปนายสาคร  รุ่งสวัสดิ์
นายสาคร รุ่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ