ผู้บริหารระดับสูง

ภาพนายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์ (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
รูปนางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ