ป้ายสติกเกอร์โฆษณา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ช่วยปรับปรุงเรื่อง แผ่นป้ายสติกเกอร์โฆษณา แผ่นสติกเกอร์บังแสงแบบรูประๆ ต้องการให้ลอกออกเนื่องจากบดบังการมองเห็นนอกตัวรถ มองสถานที่ภายนอกได้ไม่ชัดเจน นอกจากนั้นยังทำให้รู้สึกปวดตาเวลามองออกไปภายนอกรถ เพราะต้องใช้สายตาแพ่งมองมากกว่ามองผ่านกระจกใสแบบปกติ ขอความกรุณาพิจารณาถึงความเหมาะต่อการใช้งานของสาธารณะชนด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ