ป้ายรถเมล์แบบใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพิ่งเห็นข่าวป้ายรถเมล์แบบใหม่ในหนังสือพิมพ์ M2F มีความคิดเห็นว่าป้ายมันแผ่นใหญ่มาก ถ้าวางแผ่นป้ายแนวนี้จะบดบังวิสัยทัศน์ของคนเดินที่อาจจะต้องมองแนวถนน ก็เลยอยากจะเสนอแนะว่าอยากให้แบ่งป้ายเป็น 2 ส่วน ส่วนด้านบนที่บอกว่าเป็น bus stop นั้นวางมุมแบบเดิมถูกต้องแล้ว แต่ส่วนที่เป็นป้ายบอกรายละเอียดของแต่ละสายนั้น อยากให้แยกแผ่นป้ายตรงนี้ให้หมุนมาอีก 90 องศา ขนานไปกับถนน จะได้ไม่บดบังคนที่มองถนนอยู่ครับ อันนี้จากประสบการณ์คนขึ้นรถเมล์ทุกวันนะครับ มองว่าป้ายใหม่แบบนั้นมันเป็นอุปสรรคในการมองมากครับ