ป้ายบอกทางบนหน้าจอมอนิเตอร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในฐานะที่ดิฉันทำงานติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับชาวต่างชาติ ดิฉันคิดว่าควรจะเพิ่มภาษาอังกฤษในการบอกป้ายรถเมล์ เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจง่ายมากขึ้นและควรเพิ่มขนาดให้พอเหมาะสำหรับการมองเห็น ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ