ปอ134 รถขาดระยะนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ134 ช่วงบ่ายสามรอนานมาก รถขาดระยะ เพิ่มรถช่วงนี้ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไปไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ