ปอ 80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย ปอ.80 หมายเลขรถ 6-55198 ขับรถดี พูดจาสุภาพทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร มีน้ำใจช่วยเหลือให้คำตอบและช่วยเหลือผู้โดยสาร เป็นอย่างดี ขอชื่นชมการทำงานของทั้ง 2 ท่านมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป