ปอ 40 40-15 14-1887 ไม่เปิดแอร์ ไมเปิดพัดลม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถแอร์ ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลม ขณะฝนตกีถคิด เปปิดประรถ ควันจากภายนอกเขเาช่วงถนนสุขถมวิทย์ ถึงสยาท ประมาณบ่านโมง วัน 04102562

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.40 ไม่เปิดแอร์นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบว่าได้เกิดอะไรขึ้น และดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ