ปอ 168 สีนำ้เงิน รถน้อยมาก ต้องรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ168 สายสีนำ้เงิน มีรถวิ่งน้อยมาก ต้องรอรถนานเป็นชั่วโมง มีแต่ส่ยสีแดง เป็นไปได้มั้ย ช่วงสามโมงเย็นจัดรถสายสีน้ำเงินเพิ่มมากขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 168 ที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ